Topluluğa sorularınızı sormak veya başkalarına yardımcı olmak için forumumuzu ziyaret edin

SÖZLÜK » sözlük » Nefrotik sendrom

Nefrotik sendrom

Nefrotik sendrom, böbrek fonksiyon bozukluğuna işaret eden bir dizi semptomla karakterize bir durumdur. Bu, böbreğin glomerül adı verilen filtrasyon birimindeki hasardan kaynaklanır. Sonuç olarak, kanda kalması gereken önemli proteinler idrarda kaybolur.

İşte nefrotik sendromun ayrıntılı bir açıklaması

Glomerüler hasar

Glomerüller, böbreklerdeki küçük kan damarları koleksiyonlarıdır ve temel proteinleri tutarken kandaki atık ve fazla maddeleri filtrelemekten sorumludur. Nefrotik sendromda bu glomerüller hasar görür veya proteinlerin idrara sızmasına izin verecek şekilde geçirgen hale gelir.

Proteinüri

Nefrotik sendromun en belirgin özelliği, proteinüri adı verilen bir durum olan idrarda aşırı proteindir. Bu, kandaki albümin seviyelerinin önemli ölçüde düştüğü hipoalbüminemiye neden olur. Albümin, kan hacminin korunmasından ve sıvının kan damarlarından dokulara sızmasını önlemekten sorumlu temel bir proteindir.

Ödem

Albümin gibi proteinlerin kaybı kan dolaşımının ozmotik basıncını azaltır. Bu da dokularda sıvı birikmesine ve özellikle ayak bileklerinde, ayaklarda ve yüzde şişmeye neden olur.

Hiperlipidemi

Nefrotik sendromda kandaki kolesterol ve diğer lipid seviyeleri sıklıkla artar. Kesin mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır ancak karaciğerin azalmış kolloid ozmolaritesine verdiği yanıtla ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Hipoalbüminemi

Kandaki düşük albümin seviyeleri, kan pıhtılaşma bozuklukları, enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık ve genel halsizlik dahil olmak üzere çeşitli komplikasyonlara yol açabilir.

Hiperkoagülabilite

Nefrotik sendromda, pıhtılaşmaya neden olan kan protein seviyelerindeki değişiklikler kan pıhtısı oluşma riskini artırır. Bu durum, derin ven trombozu ve pulmoner emboli gibi potansiyel olarak hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir.

Nedenler

Nefrotik sendrom birincil, böbreklere özgü bir hastalığın sonucu veya ikincil, diyabet, lupus veya bazı enfeksiyonlar gibi altta yatan bir hastalığın sonucu olabilir. Yaygın ana nedenler arasında minimal değişiklik hastalığı, fokal segmental glomerüloskleroz ve membranöz nefropati yer alır.

Tanı

Tanı ayrıntılı bir tıbbi öykü, fizik muayene, albümin ve lipid düzeylerini ölçmek için kan testleri ve proteinüriyi değerlendirmek için idrar testlerini içerir. Altta yatan nedeni belirlemek için böbrek biyopsisi gerekli olabilir.

Tedavi

Tedavi, proteinüriyi azaltmayı, ödemi azaltmayı ve altta yatan nedeni ele almayı amaçlamaktadır. Yaygın tedaviler arasında sıvı retansiyonunu tedavi etmek için diüretikler, proteinüriyi azaltmak için anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE) ve anjiyotensin II reseptör blokerleri (ARB’ler) gibi ilaçlar ve bazı durumlarda immünosupresyon yer alır. Ajanlar içerir.

Kaynak:

  1. Glomerülonefrit için KDIGO Klinik Uygulama Kılavuzları. Kidney International Supplements, 2012. DOI: 10.1038/kisup.2012.14.
  2. Yetişkinlerde nefrotik sendrom: tanı ve tedavi. American Family Physician, 2016. PMID: 27637125.
  3. Nefrotik sendrom. Ulusal Böbrek Vakfı. https://www.kidney.org/atoz/content/nephrotic